Sentence Examples


  • Kuwamura; Mizuno; Koichi; Nagayoshi; Kuninaga; Yoshishige; Katsugi; Tsuji; Muneyoshi; Tadahira; Shoami; Hosono; Yokoya; Nara; Okada; Okamoto; Kinai; Akao; Yoshioka; Hirata; Nomura; Wakabayashi; Inouye; Yasui; Chiyo; Kaneko; Uemura; Iwamoto.