Monomethylase definition

(biochemistry) Any enzyme that catalyzes monomethylation.
noun
0
0
Advertisement

Origin of monomethylase