Dysbetalipoproteinemia definition

A rare medical disorder, Type III hyperlipoproteinemia.
noun
0
0
Advertisement

Other Word Forms

Noun

Singular:
dysbetalipoproteinemia
Plural:
dysbetalipoproteinemias