Gallicolumba-tristigmata definition

A taxonomic species within the genus Gallicolumba — the Sulawesi ground dove.
pronoun
0
0
Advertisement