Gaijin-rikishi Definition

noun

(sumo) A non-Japanese sumo wrestler.

Wiktionary

Origin of Gaijin-rikishi

Find Similar Words

Find similar words to gaijin-rikishi using the buttons below.

Words Starting With

Words Ending With

Unscrambles

gaijin-rikishi