Sentence Examples


  • Three miles farther south, at SheIla], the Egyptian railway terminates.