Sentence Examples


  • 30.3: St' EKEivov av ip0977 Tou Kai H y 'AlroKaXokt y EcepaKOTOS o15 E 'yap 7r0 7roXXOJ xpovov EWpeter/, aXXa U X Esov E7r1 T'91 iii.IETEpas ')'EUEas, ran TW ?Exec T?)s AoµETtavou - Apx7)s.