Yakety-yak Definition

noun

Alternative spelling of yackety-yak.

Wiktionary
Synonyms:
verb

Alternative spelling of yackety-yak.

Wiktionary