Xiphias-gladius Definition

pronoun

A taxonomic species within the genus Xiphiasswordfish.

Wiktionary

Find Similar Words

Find similar words to xiphias-gladius using the buttons below.

Words Starting With

Words Ending With

Unscrambles

xiphias-gladius