Nitrobacteria definitions

nītrōbaktirēə
Bacteria in the soil that oxidize ammonia compounds into nitrites, or nitrites into nitrates.
pluralNoun
7
0
Plural form of nitrobacterium.
noun
0
0