Fetotoxicity definition

Toxicity to the fetus via the placenta.
noun
0
0
Advertisement