Xerostomia definition

zîrə-stōmē-ə
Abnormal dryness of the mouth.
noun
0
0
Abnormal dryness of the mouth.
noun
0
0
(medicine) Abnormal dryness of the mouth.
noun
0
0
Advertisement

Other Word Forms

Noun

Singular:
xerostomia
Plural:
xerostomias

Origin of xerostomia

  • New Latin xērostomia xero– Greek -stomos mouthed ozostomia

    From American Heritage Dictionary of the English Language, 5th Edition