Xeropthalmia Definition

noun
(medicine) Dry eye.
Wiktionary

Other Word Forms of Xeropthalmia

Noun

Singular:
xeropthalmia
Plural:
xeropthalmias

Origin of Xeropthalmia

Find Similar Words

Find similar words to xeropthalmia using the buttons below.

Words Starting With

Words Ending With

Unscrambles

xeropthalmia