Ubaid definition

(archaeology) A prehistoric period of Mesopotamia, circa 6500 to 3800 BC.
pronoun
0
0
Advertisement