Thylacinus-cynocephalus Definition

pronoun

A taxonomic species within the family Thylacinidae — the (extinct) thylacine, or Tasmanian tiger.

Wiktionary

Thylacinus-cynocephalus Is Also Mentioned In

Find Similar Words

Find similar words to thylacinus-cynocephalus using the buttons below.

Words Starting With

Words Ending With

Word Length

Words Near Thylacinus-cynocephalus in the Dictionary