Tegenaria definition

A taxonomic genus within the family Agelenidae.
pronoun
0
0
Advertisement