Sapota meaning

səpōtə
The tropical fruit from the sapodilla tree, Manilkara zapota. The fruit is 4-8 cm in diameter, has a fuzzy brown skin with very sweet earthy-brown flesh.
noun
1
0
noun
0
0
Sapote, the similar fruit of various other tropical and semi-tropical trees, such as Pouteria sapota.
noun
0
0
(obsolete) A polyphyletic genus of fruit-bearing tropical and semi-tropical trees, the type species of which, sapodilla, is now called Manilkara zapota.
pronoun
0
0
Advertisement

Other Word Forms

Noun

Singular:
sapota
Plural:
sapotas

Origin of sapota

  • Latinization of Nahuatl tzapocuahuitl (“Manilkara zapota, sapodilla")

    From Wiktionary