Puppy-dog-eyes Definition

noun
Alternative spelling of puppy dog eyes.
Wiktionary