Poisson definitions

(mathematics) The Poisson distribution.
noun
0
0
Siméon Denis Poisson (1781-1840), French mathematician.
pronoun
0
0

Origin of poisson

After Siméon Denis Poisson (1781-1840), French mathematician.