Oligoasthenoteratozoospermia Definition

noun

(pathology) A combination of oligozoospermia, asthenozoospermia and teratozoospermia.

Wiktionary

Find Similar Words

Find similar words to oligoasthenoteratozoospermia using the buttons below.

Words Starting With

Words Ending With

Word Length