Keratalgia Definition

noun

Pain of the cornea.

Wiktionary

Origin of Keratalgia

  • kerato- +‎ -algia

    From Wiktionary

Find Similar Words

Find similar words to keratalgia using the buttons below.

Words Starting With

Words Ending With

Unscrambles

keratalgia