Jiu Definition

noun

Any Chinese alcoholic beverage.

Wiktionary

Origin of Jiu

  • From Mandarin (jiǔ)

    From Wiktionary

Find Similar Words

Find similar words to jiu using the buttons below.

Words Starting With

Words Ending With

Unscrambles

jiu