Sentence Examples


  • Aplysia, Pleurobranchidium, Elysia, Polycera, Doris, Tergipes.
  • D, E, Dorsal and lateral view of Elysia (Actaeon) viridis.
  • Elysia, British.