Zhongqiu Definition

noun
Zhongqiu Festival; Mid-Autumn Festival.
Happy Zhongqiu Festival.
There are moon cakes in Zhongqiu Festival.
There are festive lanterns in Zhongqiu Festival also.
The moon in Zhongqiu Festival is very round.
Wiktionary
Advertisement

Find Similar Words

Find similar words to zhongqiu using the buttons below.

Words Starting With

Words Ending With

Unscrambles

zhongqiu

Words Near Zhongqiu in the Dictionary