Whakapapa Definition

noun

Genealogy, a fundamental principle of Māori culture that is critical in establishing one's identity.

Wiktionary

Other Word Forms of Whakapapa

Noun

Singular:
whakapapa
Plural:
whakapapas

Origin of Whakapapa

  • From Maori

    From Wiktionary

Find Similar Words

Find similar words to whakapapa using the buttons below.

Words Starting With

Words Ending With

Unscrambles

whakapapa