Sajou Definition

noun

A spider monkey or capuchin.

Wiktionary
Advertisement

Other Word Forms of Sajou

Noun

Singular:
sajou
Plural:
sajous

Origin of Sajou

Find Similar Words

Find similar words to sajou using the buttons below.

Words Starting With

Words Ending With

Unscrambles

sajou
Advertisement

Words Near Sajou in the Dictionary