Sentence Examples


  • Placentalia (Monodelphia, q.v.; or Eutheria).