Heliotropin definition

hēlē-ə-trōpĭn, -ŏtrə-
Piperonal.
noun
0
0
noun
0
0
Advertisement