Gazella definition

A taxonomic genus within the subfamily Antilopinae — the gazelles.
pronoun
0
0
Advertisement