Abnaki Definition

abnakē, abnäkē
noun
Webster's New World
Synonyms:
abenaki
pronoun

Alternative spelling of Abenaki.

Wiktionary

Other Word Forms of Abnaki

Noun

Singular:
abnaki
Plural:
abnakis

Find Similar Words

Find similar words to abnaki using the buttons below.

Words Starting With

Words Ending With

Unscrambles

abnaki