Sentence Examples


  • Novograd Volhynskiy, Ostrog, Ovruch, Vladimir Volhynskiy, Rovno, Staro-Konstantinov and Zaslavl.