Kilauea definitions

kē'lou-ā'ə, kĭl'ə-wā'ə
An active volcano on the southeast slope of Mauna Loa on the island of Hawaii.
0
0
Active volcanic crater on the slope of Mauna Loa, Hawaii: c. 8 mi (13 km) in circumference.
proper name
0
0