Sentence Examples


  • 9 (4, 5), on the relation of Greek sacrifices and festivals to Kou'wviac and politics: al yap apxaiac Ovotac Kai vuvoSoa 4aivovrac yiyveo-Oat uera rhs Kaplrcov crvyKoptSas olov airapxai; cf.